Resultat

Arbetspaket - Livsmiljö

PM: Lokalt medborgarinflytande 

Mia Wahlström, Johan Wahlgren och Madeleine Almqvist – Tyréns AB

Syftet med PM Lokalt medborgarinflytande är att diskutera vad lokalt medborgarinflytande kan innebära för projektet Duvedmodellen, för lokalsamhället Duved och för andra orter på landsbygden i Sverige.

Preliminär rapport: Kartläggning av platsens betydelse för en hållbar utveckling av lokalsamhällen 

Ann Legeby och Christina Pech – Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Med Duved som exempel har KTH påbörjat utvecklandet av en kartläggningsmetod för hållbar utveckling av lokalsamhällen på landsbygden. Syftet har varit att utveckla metoder för att kartlägga och värdera platser med betydelse för lokalsamhällets utveckling som kan bidra till Duvedmodellens ansats att utveckla hållbara samhällen i landsbygdsmiljö. En preliminär rapport, som kommer uppdateras inom kort, hittar ni här.

Betydelsefulla platser: Kartenkät i Åre kommun 2021

Ann Legeby, Daniel Koch, Christina Pech - Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

En del av KTH:s studie Kartläggning av platsens betydelse för en hållbar utveckling av lokalsamhällen har varit att genomföra en kartenkät för att kartlägga de platser som används av boende och verksamma och/eller som är viktiga för hur det lokala samhället reproduceras och utvecklas. Det arbetet sammanställs i dokumentet Betydelsefulla platser - kartenkät i Åre kommun 2021.

PM: Livsmiljö och folkhälsa

Karin Willis – Tyréns AB

I PM Livmiljö och folkhälsa presenteras en sammanfattning av hur Duvedborna upplever sin livsmiljö samt vilka slutsatser och lärdomar som kan dras, dels som planeringsunderlag för Duved, dels hur underlagen kan tillämpas på andra platser.

PM: Sociala investeringar - förskola i Duved 

Simon Imner och Malin Appelkvist – Tyréns AB

Inom ramen för projektet undersöktes möjligheterna att bygga en ny förskola i Duved genom en social investering. En indikatormodell med fokus på barns hälsa, livsmiljö och social hållbarhet utvecklades av konsulter på Tyréns för att möjliggöra uppföljning och styrning av förskolans och det omgivande lokalsamhällets utveckling över tid. Genom Kommuninvest beviljades 2021 Bostadsbolaget Årehus AB ett Lån för Social Hållbarhet för att bygga en ny förskola med 8 – 10 avdelningar i Duved med en tydlig inriktning på social hållbarhet. I PM:et Sociala investeringar - förskola i Duved sammanfattas arbetet.

 

Fler resultat finns beskrivna i slutrapporten för steg 2 Duvedmodellen för lokalsamhällen, som ni hittar här.