Om projektet

Projektorganisation

Projektet Duvedmodellen är organiserat i en styrgrupp, en processledningsgrupp och arbetsgrupper, vilka beskrivs nedan.

Ladda ner organisationsschemat (pdf)

Duvedmodellens styrgrupp

Projektet har tillsatt en styrgrupp av representanter för Åre kommun, KTH, Tyréns AB och Duved Framtid AB. Styrgruppens uppdrag är att leda och säkerställa befogenhets- och arbetsfördelningen inom projektorganisationens olika delar i frågor som gäller fysisk planering och insatser inriktade på lokal utveckling och hållbarhet, grundade i innovationsdrivna insatser. Alla projektbeslut ska gå via styrgruppen som behandlar och ev. tar dem vidare till kommunens tjänstemannaorganisation och/eller politiken. Styrgruppen sammanträder var tredje vecka. Styrgruppens ordförande är Tomas Fornell, Kommunledningschef i Åre kommun.

  • Styrgruppen anförs av en projektledare, Björn Hellström - KTH, som ansvarar för styrningen av projektorganisationens insatser.
  • Projektledaren leder genomförandet inom ramarna för projektdirektiv och projektplan samt enligt mål- och arbetspaketsbeskrivning.
  • Projektledaren ska säkerställa att organisationen och arbetsmetoder är ändamålsenliga, dokumenterade och tydligt preciserade.
  • Därutöver ska projektledaren hålla styrgruppen och Åre kommuns politiska ledning kontinuerligt informerad om projektläget.


Styrgruppens medlemmar per 2021-05-06

Åre kommun
Tomas Fornell (ordf.) – Chef Kommunledningskontoret
Jasna Lindberg – Chef Samhällsbyggnadskontoret
Ingrid Hedlund (föredragande) – Näringslivsenheten, Duvedmodellens projektkoordinator
Ev. politisk representation

KTH
Björn Hellström (sammankallande) - Duvedmodellens projektledare

Duved Framtid
Helen Olausson – VD, Duved Framtid AB & Årehus AB

Tyréns AB
Mia Wahlström – Tyréns projektledare, Duvedmodellen

Duvedmodellens processledningsgrupp

Projektet har tillsatt en processledning bestående av representanter för Åre kommun, KTH, Tyréns AB, Årehus AB, Duved Byförening samt Eau & Gaz AB. Processledningen har ansvar för att formulera projektmål, styra projektet och samordna arbetet i/mellan arbetspaketen samt för att lämna beslutsunderlag till styrgruppen. Processledningen sammanträder regelbundet, cirka varannan vecka, och dess ordförande är Björn Hellström (KTH). En representant för processledningen finns även representerad i respektive arbetspaket.

Processledningens deltagare per 2021-05-06

KTH
Björn Hellström (ordf.) - projektledare Duvedmodellen

Tyréns AB
Mia Wahlström (sammankallande) – Tyréns projektledare, Duvedmodellen

DFAB/Årehus
Helen Olausson – VD, Duved Framtid AB & Årehus AB

Åre Kommun
Ingrid Hedlund – Projektsamordnare Duvedmodellen
Mathias Magnusson – Samordnare Tillväxtenheten

Eau & Gaz AB
Jan Åman – VD, Eau & Gaz AB

Byföreningen
Anders Wiblom – Ordförande, Duved Byförening


Arbetsgrupper

Projektarbetet bedrivs i arbetsgrupperna som har organiserats utifrån de fem arbetspaketen. I respektive arbetspaket finns en arbetspaketledare samt en representant från processledningen. Detta för att underlätta samverkan mellan arbetspaketen. Processledningens representant i respektive arbetspaket är:

  • AP0 – hela processledningen
  • AP1 - Helen Olausson, Årehus AB
  • AP2 – Jan Åman, Eau & Gaz AB
  • AP3 – Ingrid Hedlund, Åre kommun
  • AP4 – Mia Wahlström, Tyréns AB