Resultat

Sammanfattning

Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0 är ett komplext multiaktörsprojekt uppdelat på tre steg utifrån Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Delresultat för steg 2 finns på denna webbplats och en fortsättning för steg 3 väntas - läs mer nedan vad det ska handla om.

Projektet har varit engagerat i innovationsdrivna utvecklingsinsatser lokalt på mikronivå i byn Duved, Åre kommun i Jämtland. Projektet har parallellt även drivit utvecklingsarbete på makronivå med fokus på hur projektets vision och idéburna utmaningsinsatser kan skalas upp nationellt. Duvedmodellen har bidragit med nytänkande när det gäller samverkan och styrning, med det övergripande syftet att skapa en positiv lokalsamhällesutveckling och bidra till ett samhälle där olika landsdelar inte ställs mot varandra.

 

I de två första stegen (1 och 2) i Vinnovas program Utmaningsdriven innovation har lösningar utvecklats utifrån invånarnas behov inom områden som boende, livsmedelsförsörjning, service, kultur, cirkulär ekonomi, kompetensförsörjning och digitalisering. Delresultaten från dessa insatser ska i steg 3 knytas samman med fokus på att systematisera erfarenheterna och sprida dem vidare. En viktig del blir därför att utveckla och skala upp de delar som har fungerat bäst och se till att liknande initiativ kan genomföras i andra delar av Sverige. Modellen kommer då att anpassas till lokala platsspecifika förutsättningar med målet att stödja fler lokalsamhällen i arbetet med hållbar samhällsutveckling.

Det tredje steget kommer att innehålla test av metoder för framtida investeringar i sociala värden, analyser av lokalsamhällen, samt hantering av framtida lokala sociala konsekvenser med särskilt fokus på välmående och hälsa. Viktiga delområden för fortsättningen är försörjning, tillgänglighet, boende, livsmiljö och mobilitet. Planen är att etablera samverkan med fyra regionala kluster (region–länsstyrelse–kommun–by), myndigheter och intresseorganisationer. Dessa aktörer utgör basen för ett Policylab vars övergripande funktion är att stödja utvecklingsinsatser, dels på organisatorisk nivå, dels på lokal nivå.