Om Duvedmodellen

Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0. Duvedmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning, finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030.

Hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder, liksom i vikande tilltro till de demokratiska samhällssystemen. Projektets samhällsutmaning handlar om att via missions- och innovationsdrivna utvecklingsinsatser utmana de djupt rotade organisatoriska strukturer, regelverk och normer som utgör hinder att överbrygga de växande klyftorna i livsvillkor mellan stad och landsbygd.​

Vision​

Duvedmodellen – grundad i en samhällsbyggnadsprocess med lokalt inflytande i vitala frågor om boende, arbete, kultur, mat, digitalisering och energisystem – kommer att vara förebild för hur ett lokalsamhälle kan utvecklas hållbart, som även visar vägen för resiliens och nya former av livsmiljöer i våra städer.

En förebild för hur ett lokalsamhälle kan utvecklas hållbart.

Läs mer om Vinnovas innovationsprogram

Mål

Projektets mål är att Duved ska utvecklas till en landsortsby med högre grad av självförsörjning och en innovationsmotor som visar vägen för hur lokalsamhällen kan fungera som förebilder för hållbara livsmiljöer. Duved har tack vare sin lilla skala med cirka 1000 personer – med Duved Byförening och utvecklingsbolaget Duved Framtid AB som drivande kraft – möjlighet att bli modellskapare och visa vägen för framtidens by- och samhällsbyggnadsutveckling i Sverige. Landsbygdsatsningar genom innovation är en stor och i hög grad outnyttjad möjlighet.

Landsbygden utgör på så sätt utgångspunkten för ett nydanande hållbart samhälle som utgår från lokala aktörers visioner, erfarenheter och idéer. Duved är till skillnad från Åre inte en destinationsort, utan de insatser som ska genomföras i byn ska generera innovativa lokala lösningar på boende, arbete, matförsörjning, social service, kulturverksamheter, cirkulär ekonomi, energisystem och direktdemokrati, som tillsammans utgör Duvedmodellen. Därutöver ska insatserna fungera som prototyper, som underlag för fortsatt utveckling, via uppskalning för nationell och global spridning.