Resultat

Arbetspaket 0 - Styrning genom lokal samverkan

Rapport: Lokalekonomisk analys för Duved

Mia Wahlström och Sarah Bragée – Tyréns AB

Under 2021 genomfördes en lokalekonomisk analys för Duved med utgångspunkt i offentlig statistik. De centrala frågeställningarna som behandlades i den lokalekonomiska analysen var dels olika former av förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle, dels vad en ”god självförsörjning” innebär, samt inom vilka områden det finns utrymme att stärka den lokala självförsörjningen.

Rapport: Organisation för lokal utveckling i Duved genom Duved Framtid AB 

Mia Wahlström och Madeleine Almqvist – Tyréns AB

Rapporten syftar till att redogöra för hur det lokala nätverket Duved Framtid (DFAB) har arbetat sedan idén om att utveckla Duved föddes och om hur företaget bildades, för att sedan utreda om DFAB kan fungera som modell för att driva lokal utveckling och hur den skulle kunna överföras till andra lokalsamhällen.

Rapport: Styrning genom lokal samverkan

Brita Hermelin och Malin Granath – Linköpings universitet centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Rapporten Styrning genom lokal samverkan är en avslutande redovisning av följeforskning för projektet Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0. Forskarna Brita Hermelin och Malin Granath vid Linköpings universitet (LiU) har haft uppdraget inom Duvedmodellen att bidra med akademiska kompetenser i utvecklingen av samverkansplanen ”Styrning genom lokal samverkan” inom projektets Arbetspaket 0. Denna rapport är skriven vid projektets avslutning och i det här sammanhanget är det övergripande syftet att syntetisera lärdomar överförbara till liknande processer genom framtida satsningar. 

 

Fler resultat finns beskrivna i slutrapporten för steg 2 Duvedmodellen för lokalsamhällen, som ni hittar här.